پروردگارا اگر روزی خواستی فرزندی عطا کنی این گونه اش را عطا کنلبخند

پروردگارا اول بابای بچه را عطا کننیشخند مزاح بودچشمک

+جان من رو قیافش زوم کنید ببینید چه خوردنیه.دوسش دااااارمقلبماچماچ