رفتم از کشوم یه چیزی بردارم ،دیدم جای فرمُژه ای که خریده بودم اونجاست ،اومدم بندازمش دور،بعد یهو به مغزم رسید یه چیزی باهاش درست کنم.

بعد یه عروسک کوچولواَم داشتم که گذاشته بودمش جلوی مانیتور.این جای فرمژمو درستش کردم .عروسکَرو گذاشتم توش.بعدشم چسبوندمش به دیوار...

این عکس جای فرمژه قبل از اینکه درستش کنم...

  

ینی اول درستش کردم عکس گرفتم،بعد گفتم کاش قبل از  درست کردنشم عکس میگرفتم،بعد دوباره کچلش کردم عکس گرفتم،بعد دوباره درستش کردمنیشخند

اینم عکس درست شُدَشلبخند

  

بعدشم رفت نشست رو دیوارلبخند

  

راستی پست قبلیَم نگاه کنیدچشمکماچ