به دکان زندگی که وارد شدی غم و شادی را باید با هم بخری....

اگر نه....

فروشنده فریاد خواهد زد: درهمه،سوا نکن

و آنگاه تو برای سوا کردن، هزینه ی گزافی را باید بپردازی.....

(فاطمه)