محض عوض شدن جو، و نشان دادن هنری که از انگشت کوچیکم میباره گفتم این عکسو بذارم. هنرایی که از اون یکی انگاشتامم میباره رو بعدا عکساشونو میذارمنیشخند اینو چند سال پیش با نهایت ذوقم کشیدم.اون موقع هم خیلی ذوق داشتم هم خیلی حوصله و هم خیلی روحیهقلب

   

 

پ.ن: ای خدااااااا چرا انقدر ما رو سخت ازمایش میکنی؟بازم امتحانا شرو شد. واقعا این مصیبت از استانه ی صبر من خارجهگریهنیشخندالان مثلا من تا این موقع شب بیدار موندم که درس بخونم،خیلیم قشنگ دارم میخونم. رسیدم به فصل آپ کردننیشخند

پ.ن2: راستی هر کی میخواد لینکم کنهلبخند