یه عده ای هم هستن، با اینکه مقصرن ولی جوری حق به جانب و طلبکارانه رفتار میکنن که انگار همه ی عالم و ادم مقصرن جز اونها.....