سینه مالامال درد است ای دریغا مرهمی

دل ز تنهایی به جان آمد خدا را همدمی


+ نه میشه تحمل کرد نه میشه جواب داد... فقط میشه پوکید :(