ینی فقط مونده حموم دستشویی رو هم انتقال بدیم پشت سیستم. کمبود یه میز کامپیوتری که مجهز به سیستم حموم و دستشویی باشه به شدت احساس میشه. پس این مخترعین دارن چکار میکنن؟نیشخند

یه لحظه به کارم خندم گرفت،گفتم ازش عکس بگیرم بذارم اینجا،دور هم یکم به حال من افسوس بخوریم، خوش باشیمنیشخند

پ.نـ 1:به خاطر کیفیت پایین عکس معذرت میخوام.امکانات نیست دیگهلبخند

پ.نـ 2: این صدمین پست وبلاگمهمژه هعیییی ،این قافله عمر عجب میگذرد!خیال باطل