سلام دوستای خوبم. من دارم میرم مشهد. جمعه ساعت 8. تا 5 روز نیستم. دلم براتون تنگ میشه. خدافظ تا بعدماچماچبای بایبای بای