انسان هایی که مراتب عالی را طی میکنند افرادی نیستند که حاظر باشند در کنج عافیت بنشینند، آه بکشند و آرزو کنند که ای کاش اوضاع عوض شود. آنان نه از بخت خود گله میکنند ونه در انتظار ناجی، شب را به روز میرسانند. در عوض تصویری که از خود در ذهن دارند تصویر یک بازنده نیست.چنین افرادی به شرایط این اجازه را نمیدهند که آنان را به عقب برانند و در قهقرا نگه دارند.

(چارلزآر سویندل)

.

.

پ.ن:امروز سالگرد ازدواج مامان و بابامه،ولی من یادم نبود،مامانم یادم انداختگریه آخه من چرا اینجوری شدم؟اه اه اهعصبانیناراحت

به هر حال سالگرد ازدواجشون مبارک

ماچخیلی دوستشون دارمماچ