این عکسه سرعت گوشی رو نشون میده. هر چه قدر سرعت گوشیتون بیشتر باشه این ببییه تندتر یورتمه میرهنیشخند

پ.ن1:به گفته مامانم من دیروز دختر خوبی شده بودمنیشخندآخه هم شام درست کردم هم مامانم که نبود خونه رو مرتب کردملبخند

پ.ن2:از اونجایی که دختر خوبی بودن الکی نیست مچ دستم به اندازه 1 سانتی متر با سماور سوختنیشخند