امروز رفتم امتحانمو دادم ،خدارو شکر خیلی خوب بود یه دو نه ام فردا دارم...

امتحان رو مغز و رفتارم تاثیر گذاشتهاز خود راضی،امروز 4تا سوتی دادم یکی از یکی داستان تر... یکی تو سالن انتظار قبل از اومدن قطار.....یکی تو قطار.....یکی دم در سالن امتحان وقتی اومدم بیرون....آخریشم موقع تحویل گرفتن کیفم

 

*ببخشید این روزا پستای مزخرف میذارم،سرم خلوت شه جبران میکنم