امشب همه نیلوفران مشتاق روی دلبرند

جمع شقایقها همه مست می پیغمبرند

 

عید همتون مبارک