امروز داشتم میرفتم کتابخونه،کاملا سر به زیر و متین راه میرفتم،دو تا پسر غیر محترم نشسته بودن تو چمنا،بادیدن من:

این یکیشون:چه سر به زیر

اون یکیشون:خیلی خانومه

این یکیشون:خانوم جلسست دیگهنیشخند

اون یکیشون:همین جوری پیش بری تو همین هفته واست خاستگار میادنیشخند

 


قهقههآخ جون مثل اینکه قراره عروس شم،ایشالله قسمت شما م بشهخندهنیشخند خبری شد شما هم دعوتید،فقط از آوردن اطفال خودداری کنید،ساعت دیواریم کادو نیاریدنیشخند