درخت بیدی که در برابر طوفان ها خم میشود

اغلب از درخت بلوطی که از خود انعطافی ندارد

بهتر دوام می آورد. همین طور است حکایت

جان های سبکبالی که بسیار سریعتر از جان های مغرور

از کوران ناملایمات سربلند بیرون می آیند.

(والتر اسکات)