اگه چشم برزخی داشتم، هیچوقت جلوی آینه نمیرفتم!

خدا میدونه چه هیولایی میدیدمناراحت

خدا همه رو عاقبت به خیر کنه،این وسطا منم یادش نره...

 

+فردا قراره برم یه جا واسه کار،خدا کنه جور شهخیال باطل دعا کنید جور شه...لبخند