این پست، گذری بر گذشته تا اکنونِ اینجانب بود

    که منصرف شدم و...

حذفش کردم

لبخند