از زمانی که

فاصله بینمان بی حد و اندازه شده است

به شدت

           به لزوم طی العرض پی برده ام.....

                                                           (خودم)

 

پ.ن1:هر چی به مغزم فشار آوردم چیزی برای آپ کردن به ذهنم نرسید،گفتم اینو بذارملبخند

پ.ن2:انقد هوا گرمه و آفتاب شدیده،اگه یه کیلو ضد آفتابم رو صورتم خالی کنم باز وقتی برمیگردم خونه میبینم پوستم سوخته و تیره شدهکلافه