دوست دارم یه آدمی باشم

که...

میدونه چه آدمیه!!!

خنثی