سلام

بچه ها بالاخره یکی حرف دل منو زد،این شعرَرو که دیدم کلی خوشم اومد شمام بخونید...

 

 اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را

 خوشا بر حال خوشبختش،به دست آورده دنیا را

                   نه جان و روح میبخشم،نه املاک بخارا را

                   مگر بنگاه املاکم؟چه معنی دارد این کارا؟

 و خال هندویش دیگر ندارد ارزشی اصلا

 که با جراحی صورت عمل کردند خال ها را

                   نه حافظ داد املاکی،نه صائب دست و پاها را

                   فقط میخواستند اینها،بگیرند وقت ماها را

                                (محمد عیاد زاده)

 

+ خدایی خیلی ادم باحالی بوده این محمد عیاد زاده

+ مخصوصا از بیت اولش خیلی خوشم اومد

** تا چند روز این پست ثابت میشه**