بِهـِت میگــَن به کـَسی نَگو،بَعد خودِشون هَمهــ جا پَخش میکُنـَن..
خُـب پَس دلیلـِـ این هَمهــ تأکید چی بود؟؟؟خنثی

 

 

 

.