...و اینگونه بود که من در سنِ بیست سالگی فهمیدم "به نُدرَت" با "به تَدریج" فرق داره

 

 

*