خیانت های پنهان آشکارا دیده میشوند....

وقتی که زنی صدایش را برای همه جز محرمش نازک میکند...

وقتی که مردی هنگام خروج از خانه برای پوشاندن بوی عرقش عطر میزند...

وقتی که زنی حتی یکی از آن هفت قلم رادر خانه ی خودش و برای محرمش استفاده نمیکند....

وقتی که مردی برای همسرش از خستگی کارش میگوید و برای زنان دیگر اطرافش از خنده ها و خوش گذرانی های کارش....

خیانت های پنهان هر روز آشکارا دیده میشوند....

(فاطمه)